ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ Géographie - ⵉⵖⵥⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵢⵢⵜ


ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ

ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ   32 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
La longitude 1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ   
ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ 3571,24 Km
L'altitude 903 m

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢⵓⵔ

ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⴰⴳⴰⵢ ⵡⵓⵙⵙⵏ ⵉ ⴱⵟⵟⵓ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ 12 ⵉⵙⴰⴳⴰⵢⵏ. ⴰⴳⴷ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ.


ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵉⵙⴰⵜⴰⵢⵉⵏ   ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ / ⴰⵎⵏⵉⴳⵓⴷⵎ

1) ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵏⴰⴹⵓⵔ

2) ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⴱⵔⴽⴰⵏ

3) ⴰⵙⴰⵏⴰⴼ ⵏ ⵡⵓⵊⴷⴰ-ⴰⵏⴳⴰⴷ

4) ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⵓⵔⵜ

5) ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⵔⴰⴹⴰ

6) ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

7) ⴳⵔⵙⵉⴼ

8) ⴷⴷⵔⵢⵓⵛ
ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, Région de l'oriental
90127 km²
ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, Région de ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ
55950 km²

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴰⴳⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ

ⵉⴼⴼⵓ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 61000
ⴰⴽⵓⴷ ( GMT  +1)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ de la ⵜⴰⵙⴰⵜⴰⵢⵜ de ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ Géographie - ⵉⵖⵥⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵉⴹⵓⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷ ⵉⵙⴱⵏⴰⴷ

ⵉⴹⵓⵔⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ

ⴰⵥⵉ ⵜⴰⵍⴰⵢⵜ :

 ⴰⴹⵔⴰⵔ  ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵍⵄⵎⵓⵔ  2160 m

ⵉⴳⵎⵉⵔ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ :
   
 ⴰⴹⵔⴰⵔ  ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵙⵙⵓⴼⴰ 1876 m
ⴱⵏⵉ ⵙⴰⵎⵉⵔ  2152 m

ⴰⵥⵉ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ-ⵜⴰⵍⴰⵢⵜ :

ⴰⴹⵔⴰⵔ   ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 
ⵍⵄⵔⵊⴰ 1050 m
ⵣⵔⵉⴳⴰ ⵄⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⵔ 1000 m

 ⵉⴳⵎⵉⵔ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ-ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ :

 ⴰⴹⵔⴰⵔ  ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵃⵉⵎⵓⵔ 1168 m
ⴳⵔⵓⵣ 1647 m

 ⴰⵥⵉ ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ :

ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵍⵎⵄⵉⵣ 1909 m

ⴰⵥⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ :

 

ⴰⴹⵔⴰⵔ   ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵊⵔⵎⴰⵏ 1047 m
ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵙⴼ 1065 m
ⵜⴰⵖⵍⴰ 1117 m
ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ 1051 m
ⵍⵎⵍⵢⴰⵙ 1128 m

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵍⵏ
 
ⵍ ⵜⴰⵎⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⴹⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴰⴷⵔ ⴷⴰ
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵢⵢⵜ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ

ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⴰⵣⵉⴷ

 

ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ   32 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
La longitude 1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ   
ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ 3571,24 Km
L'altitude 903 m

 

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢⵓⵔ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

 

ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ. ⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⵖⵔⵎⴰⵢ ⵢⵍⴰ ⵍ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⵙⵙⵔⵙⵉⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵃⴹⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⴽ ⵉⵢⵔ (ⵉⴳⵔ) ⵏ ⵉⵏⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ. ⵇⴰⵄ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⴷⵡⵍⵜ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵛⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⴳⴰⵎⴰ

 ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ :

ⵡⵉⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴻⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵛⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

 ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ :
ⴰⵙⵏⵎⵍ :


 
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴽ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵥⵏⵉⴳ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼⴼⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ.
ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵇⴰⵄ ⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.


ⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵜⴽⴽⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⴼⴳⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵎ ⵉⵙⵍⴷⴰⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴷⴰ), ⵙⵙⵓⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵣⵣⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵛ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵢⵢⴻⵢ, ⵇⵇⵍ ⵍ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵇⴰⵄ
ⵇⴰⵄ ⵎⴰⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ, ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵇⴰⵄ.
ⴰⵏⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...