Figuig Dattier  

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⴳⴰⵎⴰ

   ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ :

ⵡⵉⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴻⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵛⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ


ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⴰⵄⵍⵎ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵜⵟⵟⴼ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⴽ ⴰⴳⴰⵎⴰ. ⴰⵜ ⵓⴼⵉⵢⵢⴻⵢ ⵜⴰⵜⵜⵏ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵇⵉ ⵍⴰⴱⴷⴰ.

ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ :

ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⴽⵍⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ (Phoenix dactylifera). ⴰⴳⵎⵎⵓ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵜⴰⵄⵍⵎ ⵢⵉⵛ ⵏ ⵏⵡⵉⵢⵢⵜ.

ⵉⴽ ⵎⴰ ⵢⴷⴱⵄⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴰⵎⵙⵙⴼⵔⵓ :


ⴰⵣⵇⵇⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ
ⴰⵣⵇⵇⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ

ⵊⵔⵔⵉⴷ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵔⵟⵟⴰ
ⵊⵔⵔⵉⴷ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵔⵟⵟⴰ

ⴰⵣⵉⵡⴰ
ⴰⵣⵉⵡⴰ

ⴰⵣⵉⵡⴰ : ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵇⴱⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⴳⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏⵇⵇⴰⵔⴰⵙ : ⴰⵣⵔⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵛⵔⴰ ⴷ ⴰⵣⵔⵉⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵄⴳⴰⵎ :

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ 1 :

ⴰⵎⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵢⴰⵔⴰ, ⵜⵥⵥⴰ ⵙⵉⴽ ⵖⵎⵎ ⵓⵛⴰⵢ ⵏⵏⵡⵉ. ⴰⵎⵎⵓ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⵢⴰⵏⵜ ⵜⵜⴼⴼⵖ ⴰⵎ ⵢⴻⵎⵎⴰⵙ.
ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵣⵣⵉⵙⵏⵜ :

- ⴰⵣⵉⵣⴰ ⴱⵓⵣⵉⴷ

- ⴰⵣⵉⵣⴰ ⴰⵎⴰⵏⵣⵓ

- ⴰⴼⵕⵓⵅ ⵏ ⵜⵉⵊⵏⵜ

- ⴱⵓⴼⵇⵇⵓⵙ

- ⴱⵓⴼⵇⵇⵓⵙ ⵖⴰⵔⴰⵙ

- ⵍⵄⵚⵢⴰⵏ

- ⴰⵣⵉⵣⴰ ⵏ ⵄⴱⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵎⴰⵍⴽ

ⵜⵓⵙⵙⵏⵜ 2 :

ⵛⵔⴰ ⵜⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵢⵥⵥⴰⵏ ⵙ ⵏⵏⵡⵉⵢⵢⵜ, ⵜⵢⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⴼⵉⵜⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ. ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵇⵇⴰⵔⴰⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵚ .
ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⵉⵙ :

- ⴰⵃⴼⵢⴰⵏ

- ⴰⴷⵎⴰⵎ

- ⴰⴷⵎⴰⵎ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵄ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ

- ⴱⵓⵣⵉⵔⵉ

- ⵜⴰⴱⴷⴷⵓⵛ

- ⵜⴰⴱⵔⵛⴰⵏⵜ

- ⵜⴰⵄⴱⴷⵓⵏⵜ

- ⵜⴰⴳⵥⴳⵓⵚ

- ⵜⵍⴰⵣⵡⴻⵖⵜ

- ⵃⵎⵎⵉ ⵄⵍⵉ

- ⵣⵣⵓⵏⵓⵏⵓ

- ⵛⴱⵉⵀ

- ⵍⴽⴰⵎⵍⴰ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵢⵢⵜ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ

ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⴰⵣⵉⴷ

 

ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ   32 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
La longitude 1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ   
ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ 3571,24 Km
L'altitude 903 m

 

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢⵓⵔ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

 

ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ. ⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⵖⵔⵎⴰⵢ ⵢⵍⴰ ⵍ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⵙⵙⵔⵙⵉⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵃⴹⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⴽ ⵉⵢⵔ (ⵉⴳⵔ) ⵏ ⵉⵏⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ. ⵇⴰⵄ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⴷⵡⵍⵜ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵛⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⴳⴰⵎⴰ

 ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ :

ⵡⵉⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴻⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵛⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

 ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ :
ⴰⵙⵏⵎⵍ :


 
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴽ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵥⵏⵉⴳ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼⴼⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ.
ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵇⴰⵄ ⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.


ⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵜⴽⴽⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⴼⴳⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵎ ⵉⵙⵍⴷⴰⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴷⴰ), ⵙⵙⵓⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵣⵣⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵛ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵢⵢⴻⵢ, ⵇⵇⵍ ⵍ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵇⴰⵄ
ⵇⴰⵄ ⵎⴰⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ, ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵇⴰⵄ.
ⴰⵏⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...