L'eau à Figuig  

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ :

ⴰⵙⵏⵎⵍ :
 
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴽ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵥⵏⵉⴳ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼⴼⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ.
ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵇⴰⵄ ⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.


ⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵜⴽⴽⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴼⴳⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵎ ⵉⵙⵍⴷⴰⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴷⴰ), ⵙⵙⵓⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵣⵣⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ.

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵓⴽ ⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ ⴷⴰⵢ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ. ⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⴰⵛⵍⵏⵖ (ⴰⵛⴻⵍⵏⴻⵖ) ⵜⵓⵖ ⵜⵜⴽ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⵉⵢ.
ⴰⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⵢⵢⵏ ⴰⵎⵢⴰⵛⴰⴹ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ.


ⵜⵉⵙⵓⵔⵜⴰ (ⵜⵙⴰⵔⵜⵓⵜ) ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ (ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ, ⴰⵙⴰⴳⵎ) ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ :

ⵍⵍⴰⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵜⵉⵙⵓⵔⵜⴰ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

- ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵝⵝⴰⵢ(ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴰⵙⵏ ⵏⵜⴽⴽ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ.

- ⵛⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏⵙⵏ ⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵙⵙⵓⴼⵓⵄⵉⵏ ⵛⴰⵢ, ⵙ ⵎⴰⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⴷ ⴷⵣⴰⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ : ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⴻⵍⵢⴰⵙ.

- ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ -ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵏⵇⵇⴰⵔⴰⵙ ⴱⵔⴽⵓⴽⵙ , ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙⴰⵎⴰⵏ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴹⵔⴰⵏ. ⵏⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵉⵏ ⵙ ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵖⵓⴷⵉⵔ.

- ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵥⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⵜⴼⵉⵍⵉⵢⴰ(ⴰⵖⵍⴰⵍ).


ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵡⵜ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ:

ⵢⵜⵜⴰⵙ ⴷⴼⴼⵔ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ (ⴼⴳⴳⴰⵔⴰ) ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ :

Targa Figuig

Targa Figuig

Targa Figuig

ⵜⴰⵔⴳⴰ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ : ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ) ⵎⵉⴽ ⴼⵖⵖⵏ ⴰⵎⴰⵏⵏ ⵙⵉ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ, ⴽⴽⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ. ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵙⵙⴰⴽⵏⵜ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⵉⵢ ⵙ ⵛⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⴱⵉⵟⵓⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⵓ.

ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ :

Targa Figuig ⵉⴷ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ ⵢⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⴼⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴰⴷⵔⵜ (ⴰⵖⵔⵎ ⵏ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ)

ⴰⵎⴰⵍⵍ ⵉ ⵜⴼⵖⵖⵏ ⵙⵉ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵥⴽⴽⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⵉⵢ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵙⵏ.

ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ. ⵛⴰ ⴷ ⵍⵇⴰⴷⵓⵙ ⵢⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴰⴳⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜⴰ ⵜⵜⴰⵡⵢ ⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⴱⵟⵟⵓ ⵉ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵉ ⵎⵉⵜⵜⵏ.

ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵉⴷⵉⵙⵏ ⵢⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏⵙ.


ⵜⴰⵅⵕⵕⵓⴱⵜ ⴰⴳⴷ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ :

ⵜⴰⵅⵕⵕⵓⴱⵜ : ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ. ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ 45 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.

ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵅⵕⵕⵓⴱⵜ : ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵔⴰⴳⵜ ⵉ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵏⵜⴽⴽⵉⵜ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷⴰⵅ ⵜⵓⵛ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ. ⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵢⵕⵥⵎ ⵓⴽ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵏⵙⵔⵔⵓⵙⵉ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵉⵎⵉⴽ ⴱⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵜⵜⴰⵜⴼⵏ ⴷⵉⵙ, ⵢⴱⴷⵜⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⴷⵊⵏ. ⵉⵎⵉⴽ ⵢⵜⵛⵓⵔ, ⵢⵇⵟⵟⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵏⵏⵓⴱⵜ : ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ, ⵏⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵙⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵓⴷⵎ. ⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵍⵍⴰ ⵙⵉ 14 ⵖⵔ 16 ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ, ⵙ ⵓⵖⵔⵎ ⴷⵉⵙ ⵜⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⴷ ⴼⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵙⴼⵍⵜ.

ⴰⵙⵔⴰⵢⴼⵉ : ⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵎ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⵖⵔⵎ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⵃⴹⴰ ⴱⵟⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ.


ⵙⵉ ⵜⵅⵔⵔⵓⴱⵜ ⵉ ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ :

ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ : ⵜⴰⵅⵕⵕⵓⴱⵜ ⵜⵄⵍⵎ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ. ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵉ ⵏⵏⵓⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵡ.
ⵎⵜⵜⴰ ⵓⵜⵜ ⵢⵓⵙⵉ, ⴰⵎⴰⵏ ⵙⴰⵜⵜ ⴹⴰⵄⵏ.
ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵓⵍ ⵜⵛⵛⴰⵏ ⵛⴰⵢ ⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⴽⵯⵍⴰ.
ⵎⵜⵜⴰ ⵜⵓⵙⵜ ⵏⵏⵓⴱⵜ ⴰⴳⴷ ⵡⵟⵟⵓ ⵏ ⵢⵉⴹ.

ⴰⵙⴼⵔⵓ : ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉⵢⵢⵏ ⵏⵉⵖ ⵙⵏⵓⵍⴼⵏ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ.
ⵉⴽⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵙⵡⴰⵔⵊ. ⵇⴰⵄ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵓⴱⵜ ⵓⵏ ⵖⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓ, ⴰⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⴰⵙⴰⵔⵉⵊ. ⵉⵜⴽⴽⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⵎⵍ ⵓⴽ ⴰⵙⵔⴰⵢⴼⵉ.
ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵙⵡⴰⵔⵊ. ⵙⵉⴽ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ.

Targa Figuig

ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ : ⵉⴽⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵙⵡⴰⵔⵊ ⵙⴰⴷⴰⵙ ⵎⵍⵏ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ. ⴰⵎⵜⵉⵇⵏⵉⵜ, ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ ⵏⵜⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⵄⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵢ. ⵙⵉ 45 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵖⵔ 34 ⵎ3 (ⴷⵣⴰⴷⴻⵔⵜ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ).

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵢⵢⵜ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ

ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⴰⵣⵉⴷ

 

ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ   32 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
La longitude 1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ   
ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ 3571,24 Km
L'altitude 903 m

 

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢⵓⵔ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

 

ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ. ⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⵖⵔⵎⴰⵢ ⵢⵍⴰ ⵍ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⵙⵙⵔⵙⵉⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵃⴹⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⴽ ⵉⵢⵔ (ⵉⴳⵔ) ⵏ ⵉⵏⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ. ⵇⴰⵄ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⴷⵡⵍⵜ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵛⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⴳⴰⵎⴰ

 ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ :

ⵡⵉⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴻⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵛⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

 ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ :
ⴰⵙⵏⵎⵍ :


 
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴽ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵥⵏⵉⴳ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼⴼⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ.
ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵇⴰⵄ ⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.


ⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵜⴽⴽⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⴼⴳⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵎ ⵉⵙⵍⴷⴰⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴷⴰ), ⵙⵙⵓⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵣⵣⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵛ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵢⵢⴻⵢ, ⵇⵇⵍ ⵍ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵇⴰⵄ
ⵇⴰⵄ ⵎⴰⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ, ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵇⴰⵄ.
ⴰⵏⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...