ⴰⵡⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜ ⵜⵎⵎⴰⵜⵔⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ
14
8 9
7
11
12
1 5
  2 6 4 13
3 10
ⴰⵡⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜ ⵜⵎⵎⴰⵜⵔⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵙ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ
1: ⴰⵖⵔⵎ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ  2: ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵍⵎⵍⵢⴰⵙ  3: ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ  4: ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰ  5: ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵙⴼ  6: ⵜⴰⵖⵉⵜ ⴷ ⵍⵅⵏⴰⴳ  7: ⴰⴹⵔⴰⵔ ⴳⵔⵓⵣ  8: ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵃⵉⵎⵓⵔ  9: ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵣⵔⵉⴳⴰ ⵄⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⵔ  10: ⵃⵎⵎⵓ ⵀⴽⴽⵓ ⵛⴰⵢⵟ (ⵜⵉⴱⵔⴱⵛⵜ ⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵢ)  11: ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ  12: ⵍⵇⵛⵟⵉⵏ  13: ⵉⵖⵥⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ  14: ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  
- ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵙ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⵙⴰⵔⵜⵓⵜ : ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ

- ⴰⵙⴰⴳⵎ : ⴳⵓⴳⵍ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ

1 ⴰⵖⵔⵎ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ
2 ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵍⵎⵍⵢⴰⵙ
3 ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ
4 ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰ
5 ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵙⴼ
6 ⵜⴰⵖⵉⵜ ⴷ ⵍⵅⵏⴰⴳ
7 ⴰⴹⵔⴰⵔ ⴳⵔⵓⵣ
8 ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵃⵉⵎⵓⵔ
9 ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵣⵔⵉⴳⴰ ⵄⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⵔ
10 ⵃⵎⵎⵓ ⵀⴽⴽⵓ ⵛⴰⵢⵟ (ⵜⵉⴱⵔⴱⵛⵜ ⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵢ)
11 ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ
12 ⵍⵇⵛⵟⵉⵏ
13 ⵉⵖⵥⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ
14 ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵢⵢⵜ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ

ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⴰⵣⵉⴷ

 

ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ   32 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
La longitude 1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ   
ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ 3571,24 Km
L'altitude 903 m

 

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢⵓⵔ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

 

ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ. ⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⵖⵔⵎⴰⵢ ⵢⵍⴰ ⵍ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⵙⵙⵔⵙⵉⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵃⴹⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⴽ ⵉⵢⵔ (ⵉⴳⵔ) ⵏ ⵉⵏⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ. ⵇⴰⵄ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⴷⵡⵍⵜ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵛⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⴳⴰⵎⴰ

 ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ :

ⵡⵉⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴻⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵛⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

 ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ :
ⴰⵙⵏⵎⵍ :


 
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴽ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵥⵏⵉⴳ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼⴼⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ.
ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵇⴰⵄ ⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.


ⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵜⴽⴽⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⴼⴳⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵎ ⵉⵙⵍⴷⴰⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴷⴰ), ⵙⵙⵓⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵣⵣⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵛ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵢⵢⴻⵢ, ⵇⵇⵍ ⵍ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵇⴰⵄ
ⵇⴰⵄ ⵎⴰⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ, ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵇⴰⵄ.
ⴰⵏⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...